Den fria tanken

Avkalle

Den fria tanken

Kreativitet byggs i förmågan att kunna låtsas som någonting. Det handlar i grunden om en föreställning där människan i fantasin kan visualisera sig sådant som inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. Det är också ur detta uttrycken ”omöjligt” samt ”det går inte” föds. De lekande barnen är de allra bästa på denna typ av handlande och den utbildande vuxenvärlden har mycket att lära. Barns förmåga att gå in i sin fantasivärld när de leker saknar motstycke bland andra grupper.

Framåt är enda vägen

”Fantasin har inga gränser”. Uttrycket kunde inte vara mer sanningsenligt. Genom historiens gång har forskare och vetenskapsmän gått just denna väg till mötes när upptäckter gjorts. Omgivningen har mer eller mindre alltid invändningar mot desamma och de får egentligen aldrig någon kredd för tillvägagångssättet. Det är först när gemene man får ta del av, alternativt vinner någonting på det som forskats fram, som ett erkännande uppstår.

Forskning och vetenskap har varit en del av mänskligheten allt sedan densamma för första gången såg dagens ljus. Alla människor har en biologisk drift i att alltid undersöka samt ta reda på sådant som ligger utanför vetskapen. Ibland sker det här på ett omedvetet plan och har ägt rum innan vi ens hinner tänka på det. Det är också just detta som ämnet i fråga baseras samt bygger vidare på.

Vetenskap och forskning handlar i grunden om ett slags framåtsträvande där framtiden föreställs samt förutspås. Genom olika sorters studier, undersökningar och experiment är målet ofta att göra samhället så väl förberett som möjligt i detta avseende.

Närbesläktat

Det är svårt att att framställa en entydig definition på såväl vetenskap som forskning. De går egentligen hand i hand men kan samtidigt också välja att släppa detta grepp. I denna kontext går det att prata om tre olika komponenter:

  • Vetenskap
  • Forskning
  • Kunskap

Dessa ytterligheter hänger väl samman men kan också med fördel separeras i vissa avseenden. Enkelt uttryckt kan det påstås att forskning är det tillvägagångssätt som genom vetenskapliga metoder har målet att generera en större kunskap alternativt medvetenhet inom ett eller flera områden bland medborgare.

Vetenskapen är med andra ord den överordnade institutionen som sedan genererar den kunskap i enighet med den forskning som bedrivs.

Genom historiens gång har mänskligheten i ganska hög utsträckning fått ta del av vetenskap och forskning. Detta tar även hänsyn till tid, plats och situation. Den har både legat till grund för planetens utveckling och förfall. Det fascinerande är att forskning går att bedriva på en vetenskaplig nivå inom i stort sett alla områden vi kan tänka oss. Den stora utmaningen ligger alltid i hur detta går till. Ett exempel kan vara tryck på olika reklamprodukter. Det ligger en slags vetenskaplig forskning även bakom detta område. På medtryck.se går det att ta del av hela sortimentet och samtidigt tillgodogöra sig lyckad vetenskap. Reklam överlag är ett otroligt brett spektrum där ständig forskning bedrivs. Det görs exempelvis målgruppsanpassade marknadsundersökningar där vetenskapen träder fram när reklamen lyckas nå igen bruset. Det kan med fog påstås att reklamen är en egen vetenskap.

Om författaren

kalle administrator